Google Voice转移教程
视频教程:►►►点我播放◄◄◄ 转移必须使用美国ip!!!转移必须使用美国ip!!!转移必须使用美国ip!!!
1,首先我们进入https://voice.google.com 并且登陆已经拥有Google Voice号码的谷歌账号,和要转移到的谷歌账号。
登陆好2个谷歌账号后点击网页右上角头像切换至已经拥有Google Voice号码的谷歌账号 进行下面的操作。
2,进入旧版Google Voice进行转移操
看到上面页面表示转移已经完成,退出页面使用即可。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
转移出现点不了自己账号的,请点击右上角头像,切换到自己的账号,按下图操作。
完成上面操作再去转移即可。
最近更新 8mo ago
复制链接